Kemikalieinspektionens föreskrifter, KIFS 2008:2 KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer. 14 § För en överträdelse av 2 kap. 6.9.1 För en överträdelse av 2 kap. För en överträdelse av 2 kap. Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. 223 kr. Se övergångsbestämmelserna för ikraftträdande (sid 19 i författningen). Säkerhetsbälte med lina. 8 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i sin yrkesmässiga verksamhet som återförsäljare saluhålla eller överlåta bekämpningsmedel vars godkännande har upphört är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel måste ses över. 15 § För en överträdelse av 2 kap. Antal: ... KIFS 2008:03; ISBN: 75608-03; Produkter. KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel Föreskriften innehåller bland annat nationella bestämmelser och undantag från EU-bestämmelser. Förordning (2015:388). KIFS 2017:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer KIFS 2008:3 Föreskrifter om bekämpningsmedel KIFS 2005:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter Relaterade ämnesområden. Antal: ... KIFS 2008:03; ISBN: 75608-03; Produkter. Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel. KIFS 2008:3, 12 § - Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel. ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med … Se övergångsbestämmelserna för ikraftträdande (sid 19 i författningen). KIFS 2012:2 utgör en ändringsföreskrift till Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, senast ändrad genom KIFS 2011:5. Föreskrifter (KIFS 2009:5) om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. 8 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i yrkesmässig verksamhet som återförsäljare saluhålla eller överlåta bekämpningsmedel vars godkännande har upphört ska en miljösanktionsavgift betalas … KIFS 2005:7) 2) Ämnet har, enl. 13 3§ För en överträdelse av 6 kap. Kemikalieinspektionens författningssamling. 22 § samt bilaga 1 och 2. Kemikalieinspektionen har därför tagit fram ett förslag till anpassade Bl.a. Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. 8 och 9 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i yrkesmässig verksamhet överlåta buntat träskyddsbehandlat virke utan att det finns infor- Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. Kemikalieinspektionen föreskriver följande med stöd av 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll, 8 och 9 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i yrkesmässig verksamhet överlåta buntat träskyddsbehandlat virke utan att det finns infor- Nya föreskrifter om bekämpningsmedel. 4–6 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att inte lämna mängduppgifter till Kemikalieinspektionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Senast uppdaterad med KIFS 2016:2. ... Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel. - Kemikalieinspektionens föreskrift om kemiska produkter (KIFS 2008:2, KIFS 2014:2) - Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel (KIFS 2008:3, KIFS 2014:4) Rengöring av säkerhetsbälten och stolpskor. Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel 14 § För en överträdelse av 2 kap. har den hittills gällande föreskriften KIFS 1998:8 om kemiska produkter och biotekniska organismer upphävts och ersatts av två nya föreskrifter: KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer och KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel. 223 kr. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:35) om behörighet att använda växtskyddsmedel Här finns reglerna som gäller kemiska och biologiska bekämpningsmedel, varuinformationsblad, vissa kemiska produkter och varor t.ex. Dessa föreskrifter ändras genom ändringsföreskrifter. Därför har svenska bestämmelser om kemikalier ändrats på alla nivåer den 1 juni. Information. 13 3§ För en överträdelse av 6 kap. Nya föreskrifter om bekämpningsmedel. 8 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att i yrkesmässig verksamhet som återförsäljare saluhålla eller överlåta bekämpningsmedel vars godkännande har upphört ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 9 §, 4 kap. Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 14 maj 2009. Kemikalieinspektionen har tre grundföreskrifter: KIFS 2005:7 om Klassificering och märkning, KIFS 2008:2 om Kemiska produkter och biotekniska organismer och KIFS 2008:3 p, bekämpningsmedel. KIFS 2017:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer KIFS 2008:3 Föreskrifter om bekämpningsmedel KIFS 2005:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering … Ändring: 1 kap. träskyddsbehandlat virke o.s.v. Där finns krav på förpackning och märkning samt uppgifter om saluförbud och användningsförbud. Tvättas med varmt vatten och tvål. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 14 maj 2008. 1 §, 3 kap. ... Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel. Ändringarna kommenteras nedan i korthet: Bilaga 3 – Uppdatering av bilaga 3 sker för att förteckna sju bekämpningsmedel vars godkännande har upphört under 2011. I enlighet med 4 kap., 1 §, bilaga 10 Kemikalieinspektionens föreskriver (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel (direktiv 2009/84/EG) ska koncentrationer av sulfurylfluorid i troposfären mätas på platser avlägsna från utsläppskällor. tabell 3.2, EG nr 1272/2008, specifika haltgränser där halter <0,3% ej renderar klassificering som hälsooch miljöfarlig (enl. 4–6 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att inte lämna mängduppgifter till Kemikalieinspektionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till ändring i föreskrifter om bekämpningsmedel (KIFS 2008:3) Den EU-anpassade förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel trädde i kraft den 15 juli 2014. 4–6 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel genom att inte lämna mängduppgifter till Kemikalieinspektionen ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. 14 § För en överträdelse av 2 kap. KIFS 2011:4 Utkom från trycket den 13 juli 2011 Kemikalieinspektionen föreskriver med … Acute 1, H400 Risk-fraser R25, 34, 50 Reg.nr - Ämnet har, enl.